Big in Japan: Ukkeli-hahmon luoja on Japanissa underground-suuruus

Tee­mu Keis­te­ri kä­vi Ra­dio Hel­sin­gin aa­muis­sa ker­to­mas­sa tuo­rei­ta Ja­pa­nin-kuu­lu­mi­siaan. Sa­mal­la kes­kus­tel­tiin myös sii­tä, mi­ten hä­nen suun­nit­te­le­man­sa Uk­ke­li pää­tyi Ra­­dio Hel­­sin­­gin pai­­ta­mal­lik­si.

La­taa

Tee­mu Keis­te­ri eli DJ Win­dows95­man on Ja­pa­nis­sa un­derg­round-kuu­lui­suus. Rä­jäh­dys­mäi­seen suo­sioon kah­den DJ-keik­kan­sa an­sios­ta nous­sut Keis­te­ri oli hä­mil­lään me­nes­tyk­ses­tä.

  • Ennen ensimmäistä Tokion-keikkaani, jaoin ennen ovien avaamista puoli tuntia nimikirjoituksia, Keisteri kertoi Radio Helsingin aamuissa.

Flow Fes­ti­vaa­lin ylei­sös­sä en­si ker­taa näh­ty DJ Win­dows95­man poi­ki To­kion ja Osa­kan esiin­ty­mis­ten myö­tä ko­ko­nai­sen Ja­pa­nin-kier­tueen tu­le­val­le ke­vääl­le.

Mo­ni­puo­li­nen tai­tei­li­ja on suun­ni­tel­lut myös Ra­dio Hel­sin­gin uu­den Uk­ke­li-hah­mo pai­ta­mal­lis­ton. Tyy­lik­käi­tä pai­to­ja on ti­lat­ta­vis­sa vuo­den lop­puun as­ti Ra­dio Hel­sin­gin net­ti­kau­pas­ta.

Kuun­te­le ko­ko haas­tat­te­lu pod­cas­ti­na!