Ohjelma: Vaiheessa

1.7.2015

Po­si­tii­vi­nen psy­ko­lo­gia

play / pause Lataa MP3
Jakson linkki kopioitu leikepöydälle!
Linkin haku epäonnistui!
Haetaan jakson linkkiä...

Po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gian asian­tun­ti­ja, Penn­syl­va­nian yli­opis­ton pro­fes­so­ri Mar­tin E. P. Se­lig­man on ku­van­nut po­si­tii­vis­ta psy­ko­lo­giaa päh­ki­nän­kuo­res­sa erään­lai­se­na ”ke­hi­tä vah­vuuk­sia­si” -lä­hes­ty­mis­ta­pa­na, jo­ka voi täy­den­tää pe­rin­tei­sem­män psy­ko­te­ra­pian ”kor­jaa se, mi­kä on rik­ki” -kä­si­tet­tä. Toi­mii­ko po­si­tii­vi­nen psy­ko­lo­gia ja mik­si kan­nat­taa poh­tia si­tä, mi­hin kat­seen­sa koh­dis­taa? Mi­li Kaik­ko­sen vie­raa­na po­si­tii­vi­sen psy­ko­lo­gian sa­nan­saat­ta­ja Ro­sa Ne­no­nen.