Ohjelma: Vaiheessa

9.9.2015

Esa Saarinen

play / pause Lataa MP3
Jakson linkki kopioitu leikepöydälle!
Linkin haku epäonnistui!
Haetaan jakson linkkiä...

Fi­lo­so­fi, luen­noit­si­ja ja Aal­to-yli­opis­ton suu­ri­sy­dä­mi­nen pro­fes­so­ri Esa Saa­ri­nen ha­luaa ins­pi­roi­da ih­mi­siä se­kä aut­taa hei­tä ku­kois­ta­maan. Mik­si myö­tä­tun­to ja hy­vän te­ke­mi­nen ovat tär­kei­tä? On­ko meil­lä kai­kil­la jo­kin elä­män­teh­tä­vä? Mi­kä lääk­keek­si kyy­ni­syy­teen? Saa­ri­nen ker­too Mi­li Kaik­ko­sel­le näis­tä ja pal­jon muus­ta­kin.