Ukkeli syntyi, kun vanhemmat painostivat Teemu Keisteriä kesätöihin

Päi­vä­käm­meis­sä Hen­ri Pulk­ki­sen vie­raa­na tai­te­li­ja Tee­mu Keis­te­ri, jon­ka luo­mus, Uk­ke­li täyt­tää seit­se­män vuot­ta.

La­taa

Tai­tei­li­ja Tee­mu Keis­te­ri Päi­vä­käm­meis­sä Hen­ri Pulk­ki­sen vie­raa­na ker­to­mas­sa Uk­ke­li-hah­mos­taan, jo­ka täyt­tää seit­se­män vuot­ta.

Syn­ty­mä­päi­vät oli­vat var­si­nai­ses­ti jo hei­nä­kuus­sa, mut­ta nii­tä juh­li­taan nyt syk­syl­lä, Gal­le­ria Rup­las­sa on Uk­ke­li-näyt­te­ly 13­.10­. - 8.11.2015. Gal­le­rian ym­pä­ris­tös­sä Hel­sin­gin­ka­dul­la on mm. jät­ti­mäi­siä, va­ne­ris­ta muo­toon­lei­kat­tu Uk­ke­li-hah­mo­ja, jot­ka teh­tiin alun pe­rin H2Ö-fes­ti­vaa­leil­le.

Keis­te­rin van­hem­mat pai­nos­ti­vat pa­ri­kymp­pis­tä poi­kaan­sa, jo­ka oli jo nel­jät­tä ke­sää vaik­ka ke­sä­töi­tä. Keis­te­ri ei kui­ten­kaan ha­lun­nut va­ras­to­hom­miin, vaan kä­vi os­ta­mas­sa Lid­lis­tä kan­gas­kas­se­ja ja is­tus­ke­li Rut­to­puis­tos­sa luon­nos­leh­tiön­sä kans­sa piir­rel­len kan­gas­kas­sei­hin ri­vo­ja hah­mo­ja leh­tiön­sä si­vuil­ta. Yk­si hah­mois­ta oli "ho­moe­root­tis-kreik­ka­lai­nen li­hak­si­kas mies", jos­ta syn­tyi Uk­ke­li.

Uk­ke­lis­ta on maa­laus­ten li­säk­si teh­ty esi­mer­kik­si T-pai­to­ja, pos­ti­kort­te­ja ja uis­ti­mia. Tee­mu Keis­te­ris­tä on myös teh­ty tä­nä vuon­na do­ku­ment­ti­elo­ku­va (O­ne Man Mul­tis­how).

Uk­ke­li on edel­leen un­derg­roun­dia, kos­ka jo­kai­nen Uk­ke­li-tuo­te on kä­sin­maa­lat­tu. Keis­te­riä on myös kan­nus­tet­tu teol­li­sem­paan tuo­tan­toon, mut­ta vie­lä se ei ole hän­tä kiin­nos­ta­nut.

Mi­kä on Uk­ke­lin suo­sion sa­lai­suus? Vie­lä­kö Uk­ke­lis­ta syn­tyy uut­ta tai­det­ta, vai on­ko Keis­te­ril­lä jo mui­ta suun­ni­tel­mia?

Kuun­te­le pod­cast!