Takaisin kilpailusivulle

Naapurivisa-radiokilpailun säännöt

1. Järjestäjä

Enterprise Estonia / Viron matkailun edistämiskeskus eli Visit Estonia, Lasnamäe 2, 11412 Tallinna, Viro – Viron yritys- ja yhteisörekisterin rekisteritunnus: 90006006 (Jäljempänä “Järjestäjä”). Visit Estonia on myös tietosuoja-asetuksen mukainen rekisterinpitäjä.

2. Osallistumiskelpoisuus

Naapurivisa-radiokilpailun tavoitteena on esitellä Viroa ulkomaalaisille. Tähän perustuen kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat ja 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt (Jäljempänä: “Osallistuja“) poislukien Viron kansalaiset, Enterprise Estonian oma henkilökunta ja heidän perheenjäsenensä sekä kilpailun järjestämiseen tai palkintojen sponsorointiin liittyvien yritysten henkilökunnat ja heidän perheenjäsenensä.

Jos voittaja osoittautuu Viron kansalaiseksi, alle 18-vuotiaaksi tai muilla tavoin edellä mainittuja ehtoja vastaamattomaksi, järjestäjä varaa itselleen oikeuden jättää palkinto luovuttamatta. Tällöin uutta voittajaa ei myöskään arvota.

3. Kampanja-aika

Naapurivisa-radiokilpailuun voi osallistua 23.09.-04.10.2019, arkipäivisin kello 15.00 ja 16.00 välisenä aikana. Järjestäjä tai kilpailun teknisestä toteutuksesta vastaava Radio Helsinki eivät vastaa puhelin- tai tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä osallistua kilpailuun.

4. Kuinka osallistua kilpailuun

Kilpailuun voi osallistua soittamalla Naapurivisa-ohjelmaosion aikana Radio Helsingin studioon, puh. 09-68997699, ja vastaamalla lähetyksen juontajan esittämään leikkimieliseen Viroa koskevaan tietokilpailukysymykseen. Juontaja voi halutessaan helpottaa vastaamista antamalla kysymykseen liittyviä vihjeitä, mutta vain oikein vastaamalla voi kilpailija voittaa palkintomatkan.

5. Palkinnot

Naapurivisan kysymyksiin oikein vastanneet 101 Osallistujaa saavat palkinnokseen kahden hengen Viron-matkan sisältäen: meno-paluu-laivaliput kahdelle Helsingin ja Tallinnan väliä liikennöivälle Eckerö Linen M/S Finlandia –laivalle sekä kahden hengen majoituksen yhdeksi yöksi aamiaisineen Järjestäjän osoittamassa virallisesti luokitellussa majoituskohteessa. Majoituskohde voi sijaita joko manner-Virossa tai sen suurimmilla saarilla.

Voittaja vastaa itse matkakuluista asuinpaikkakunnaltaan Helsinkiin sekä Tallinnasta majoituspaikkaan. Palkinto tulee käyttää sovitusti Järjestäjän ja majoituskohteen kanssa aikavälillä 23.09.2019-31.01.2020. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi eikä muiksi tuotteiksi tai palveluiksi, mutta sen voi luovuttaa eteenpäin osallistumiskelpoisuusehdot täyttävälle kolmannelle henkilöille asiasta Järjestäjän kanssa kirjallisesti etukäteen sopien.

6. Palkinnon luovutus / Julkisuus

Voittajat valitaan suorissa radiolähetyksissä, ja heidän yhteystietonsa rekisteröidään yhteydenottoa varten. Järjestäjä on voittajaan yhteydessä puhelimitse ja/tai sähköpostitse kahden (2) viikon kuluessa arvontapäivästä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kyseisenä aikana, palkinto mitätöidään eli sitä ei arvota uudestaan. Palkinto ja sitä koskevat dokumentaatiot toimitetaan voittajalle postitse.

Voittajan nimi ja asuinpaikkakunta voidaan julkaista Järjestäjän ja Radio Helsingin omilla verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Järjestäjä varaa myös oikeuden markkinointitarkoituksissa julkaista voittajasta ja hänen matkaseuralaisestaan valokuvia heidän saapuessaan Tallinnaan tai majoituskohteeseen, mutta vain kuvattavilta etukäteen kysyttävällä kirjallisella luvalla.

7. Osallistujan tiedot ja vastuu niiden käsittelystä

Osallistumalla kilpailuun Osallistuja antaa Järjestäjälle oikeudet hyödyntää nimeään ja muita puhelun aikana tallennettuja tietoja tiettyihin markkinointitarkoituksiin, esim. Viron-matkailuun liittyvien uutiskirjeiden lähettämiseen. Järjestäjä ei luovuta eikä siirrä kerättyjä tietoja kilpailun järjestämiseen tai palkintojen sponsorointiin liittymättömille ulkopuolisille tahoille. Tietoja säilytetään enintään viiden (5) vuoden ajan, ja niiden käsittelyn oikeusperusta on Yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1. kohdan alakohdan a) mukainen rekisteröidyn soostumus. Osallistujalla on oikeus perua suostumuksensa milloin tahansa, joskaan se ei vaikuta suostumuksen perumista edeltävän käsittelyn laillisuuteen.

8. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa voittajalle aiheutuvista matkakuluista Suomessa eikä Virossa Tallinnan ja majoituskohteen sijaintipaikkakunnan välillä. Majoituksen käyttöajankohdassa voi ilmetä kohdekohtaisia rajoituksia huoneiden täyttöasteeseen tai paikallisiin juhlapyhiin liittyen. Voittajaan ollaan yhteydessä suoraan majoituskohteesta palkinnon lunastamisajankohdan sopimiseksi, edellä kerrotut rajoitukset huomioiden.

Järjestäjän kollektiivinen vastuu Osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä osallistumisista tai sähköpostiliikenteessä mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä. Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kilpailuun.

9. Järjestäjän oikeudet

Kilpailun Järjestäjällä on oikeus muuttaa kilpailun sääntöjä sekä palkintoja, ilmoittamalla tästä samalla sivustolla kilpailun sääntöjen kanssa. Järjestäjä voi myös oman harkintansa mukaan keskeyttää kilpailun ja palkintojen jakamisen, mikäli sääntöjä on rikottu tai muun ennakoimattoman olosuhteen ilmetessä (ylivoimainen este) ilmoittamalla tästä julkisesti kilpailun sivustolla.

Kilpailun järjestäjä vapautuu palkinnon arpomiseen ja/tai jakamatta jättämiseen liittyvästä vastuusta, jos kilpailun Osallistuja ei noudata kilpailun sääntöjä tai hänen ilmoittamansa tiedot ovat paikkansapitämättömiä tai virheellisiä sekä myös muista kilpailun järjestäjästä riippumattomista syistä.

Kilpailun järjestämistä ja toimintaa koskevat vaateet ja tiedustelut on lähetettävä sähköpostiosoitteeseen tourism@eas.ee seitsemän (7) päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Henkilötietojen käsittelyä koskevat pyynnöt ja tiedustelut lähetetään Enterprise Estonian tietosuojavaltuutetun sähköpostiosoitteeseen andmekaitse@eas.ee. Järjestäjä perehtyy palautteeseen seitsemän (7) päivän kuluessa sen vastaanottamisesta, ja ilmoittaa päätöksestään lähettäjälle samaan sähköpostiosoitteeseen.

10. Arpajaisvero / Palkinnon vaihto

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä mainituista palkinnoista. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi eikä muuksi tuotteeksi / palveluksi.

11. Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Järjestäjän kaikki kilpailun järjestämistä koskevat päätökset ovat lopullisia ja koskevat kaikkia Osallistujia. Kaikki kilpailusta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Viron voimassa olevien lakien mukaisesti.