Katerina

Ka­te­ri­na ra­kas­taa avant­gar­den sä­vy­jä ja liik­kuu roh­keas­ti yli gen­re­ra­jo­jen. Mu­sii­kil­li­nen vai­kut­ta­ja on hä­nen toi­nen luon­ton­sa. Hän on DJ jo­ka saat­taa luon­te­vas­ti drop­pail­la se­teis­sään lä­hes mi­tä ta­han­sa.

Ka­te­ri­na on niit­tä­nyt mai­net­ta jän­ni­tyk­sen­täy­tei­sil­lä, tun­ne­la­tau­tu­neil­la ma­ra­ton­se­teil­lään, joi­ta voi pää­asias­sa ko­kea hä­nen re­si­dens­si­klu­beil­laan Hel­sin­gis­sä Kai­kus­sa, Sil­ta­ses­sa ja Ää­ni­wal­lis­sa. Ko­ti­maan li­säk­si Ka­te­ri­na on keik­kail­lut ah­ke­ras­ti myös ul­ko­mail­la. Useis­ta Flow Fes­ti­val -e­siin­ty­mi­sis­tä hä­nen omak­si suo­si­kik­seen nou­si ke­sän 2016 kol­men ja puo­len tun­nin ve­to Re­si­dent Ad­vi­sor Bac­kyar­dil­la.

Tei­ni-ikäi­ses­tä as­ti in­to­hi­moi­ses­ti mu­sii­kin pa­ris­sa työs­ken­nel­lyt Ka­te­ri­na on teh­nyt jo pit­kän uran klu­bip­ro­moot­to­ri­na. Le­gen­daa­ri­nen BBC:n ra­dio­ää­ni DJ Gil­les Pe­ter­son ku­vai­lee Ka­te­ri­naa sa­noin: ”Pait­si yk­si Hel­sin­gin ske­nen pää­mo­ti­vaat­to­reis­ta, myös erin­omai­nen DJ ja tuot­ta­ja.”

Ka­te­ri­naa kuul­laan Ra­dio Hel­sin­gin taa­juu­del­la kes­ki­viik­koi­sin klo 18-20 7. syys­kuu­ta al­kaen.