Ystäväklubi

Ra­dio Hel­sin­gin Ys­tä­vä­klu­bis­sa olet ys­tä­vien seu­ras­sa, en­tis­tä vah­vem­min!

Lii­ty ys­tä­vä­klu­biin tääl­lä

Ra­dio Hel­sin­gin Ys­tä­vä­klu­bi pe­rus­tet­tiin Ra­dio Hel­sin­gin toi­min­nan tu­ke­mi­sek­si. Jä­se­net mak­sa­vat kuu­kau­si­mak­sua, jo­ko 3 €, 5 € tai 9,85 € kuu­kau­des­sa, ja vas­ti­neek­si lä­he­täm­me klu­bi­lai­sil­le toi­mi­tet­tua si­säl­töä Ys­tä­vä­kir­jei­den muo­dos­sa. Kol­men eu­ron kuu­kau­si­mak­sul­la saat Ys­tä­vä­kir­jeen jo­ka kol­mas viik­ko, vii­den eu­ron pa­nos­tuk­sel­la jo­ka toi­nen viik­ko, ja 9,85 eu­ron jä­sen­mak­sul­la ilah­du­tam­me di­gi­taa­lis­ta pos­ti­laa­tik­koa­si ker­ran vii­kos­sa. Ys­tä­väk­lu­bi­lai­set saa­vat myös uniik­ke­ja etu­ja, ku­ten fes­ta­ri-, elo­ku­va- ja keik­ka­lip­pu­ja, ruo­kaa, Ys­tä­väk­lu­bi­lais­ten omia bi­lei­tä ja vaik­ka mi­tä muu­ta mu­ka­vaa.

Mak­sa teks­ti­vies­til­lä Voit mak­saa jä­sen­mak­sun myös teks­ti­vies­tit­se. Kir­joi­ta vies­tin al­kuun YSTAVA3 AVAA, YSTAVA5 AVAA tai YSTAVA10 AVAA va­lit­se­ma­si jä­sen­mak­sun mu­kaan, se­kä li­säk­si säh­kö­pos­tio­soit­tee­si. Siis näin:

YSTAVA3 AVAA etunimi.sukunimi@esimerkki.fi

YSTAVA5 AVAA etunimi.sukunimi@esimerkki.fi

YSTAVA10 AVAA etunimi.sukunimi@esimerkki.fi

Lä­he­tä vies­ti nu­me­roon 17234. Jä­sen­mak­su ve­loi­te­taan mat­ka­pu­he­lin­las­kul­la­si jo­ka kuu­kau­si.

Lue li­sää ys­tä­vä­klu­bis­ta ja liit­ty­mi­ses­tä.