Tiede valtaa Helsingin keskustan keskiviikkona

Ra­dio Hel­sin­gin aa­mu­jen tiis­tain vie­raa­na Tie­teen päi­vät -ta­pah­tu­man tuot­ta­ja Man­di Ver­mi­lä

11.-15.1.2017 jär­jes­tet­tä­vä Tie­teen päi­vät -ta­pah­tu­ma tuo tie­teen kaik­kien he­sa­lais­ten ulot­tu­vil­le. Ta­pah­tu­ma ko­koaa yh­teen eri alo­jen tut­ki­joi­ta, jot­ka ker­to­vat laa­ja-alai­ses­ti tie­teen te­ke­mi­ses­tä ja sen mah­dol­li­suuk­sis­ta. Oh­jel­mas­sa on luen­to­jen li­säk­si muun muas­sa kes­kus­te­lu­ja, väit­te­lyi­tä ja pla­ne­taa­rioe­si­tyk­siä. Suu­rin osa oh­jel­mas­ta jär­jes­te­tään Hel­sin­gin yli­opis­ton pää­ra­ken­nuk­ses­sa, mut­ta tie­de le­vit­täy­tyy myös esi­mer­kik­si Kam­pin kaup­pa­kes­kuk­seen ja Kruu­nun­ha­kaan.

Man­di Ver­mi­lä stu­dios­sa tiis­tai­na klo 8­.30­.

Ra­dio Hel­sin­gin aa­muis­sa Jo­han­na Storck ja Emil Jo­hans­son maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 7-11.

Kat­so tiis­tain muu oh­jel­ma täs­tä!