Viikon kirja: Outi Pakkanen - Peili (Otava)

Ra­dio Hel­sin­gin Vii­kon kir­ja­na on kir­jai­li­ja Ou­ti Pak­ka­sen uu­tuus­dek­ka­ri Pei­li. Suu­res­sa he­sa­lai­ses­sa kir­ja­ker­hos­sa To­rik­ka ja Pak­ka­nen kes­kus­te­le­vat muun muas­sa sii­tä, mi­ten kau­pun­gin kult­tuu­ri on muut­tu­nut 1970-lu­vun alus­ta.

Pei­li jat­kaa Ou­ti Pak­ka­sen An­na Lai­ne -dek­ka­rien sar­jaa, jois­sa ih­mis­ten­vä­li­set suh­teet ja Hel­sin­ki ovat vä­hin­tään yh­tä tär­kei­tä kuin mah­dol­li­ses­ti ta­pah­tu­va ri­kos. Pei­lis­sä kes­ki­ty­tään var­sin­kin äi­tien ja las­ten vä­li­siin jän­nit­tei­siin.

Voi­­ta it­­sel­­le­­si Vii­­kon kir­­ja osal­­lis­­tu­­mal­­la #R­­haa­­mut-va­­lo­­ku­­va­­kil­­pai­­luun. Ota ku­­va aa­­mus­­ta­­si, li­­sää #r­­haa­­mut-tun­­nis­­te ja olet mu­­ka­­na kil­­pai­­lus­­sa!

Suu­res­sa He­sa­lai­ses­sa kir­ja­ker­hos­sa Pak­ka­nen ja Ta­ru To­rik­ka poh­ti­vat, mi­ten kau­pun­ki ja sen kult­tuu­ri on muut­tu­nut 1970-lu­vun alus­ta. Pak­ka­sen ro­maa­nit ovat suo­ma­lai­sit­tain har­vi­nai­sia kes­kit­tyes­sään ku­vaa­maan kau­pun­ki­lai­sen kes­ki­luo­kan pääl­tä­päin miel­lyt­tä­vää elä­män­me­noa. Dek­ka­ris­ti on tul­lut tal­len­ta­neek­si mo­nen vuo­si­kym­me­nen tyy­lin, ta­vat ja tot­tu­muk­set ruo­ka- ja juo­ma­kult­tuu­ris­ta työ­elä­män mur­rok­siin, pu­he­ta­poi­hin ja pu­keu­tu­mist­ren­dei­hin. Ro­maa­nien ri­kok­set kum­pua­vat ku­lis­sien ta­kai­sis­ta krii­seis­tä ja ih­mis­suh­tei­den jän­nit­teis­tä.

Suu­ri he­sa­lai­nen kir­ja­ker­ho tiis­tai­sin klo 20-21.