Jouluäänestys on ratkennut – konkarit palaavat joulupyhiksi taajuudelle

Kuun­te­li­joil­la oli mah­dol­li­suus vai­kut­taa sii­hen mi­tä taa­juu­del­la soi­te­taan jou­lu­py­hi­nä. Ää­nes­tyk­seen osal­lis­tui lä­hes 700 ih­mis­tä. Kat­so ket­kä pa­laa­vat kuin jou­lu­lah­ja­na Ra­dio Hel­sin­kiin!

Ky­syim­me ko­ti­si­vul­lam­me on­ko kuun­te­li­joil­la ikä­vä ra­dion van­ho­ja te­ki­jöi­tä ja oh­jel­mia. Kol­men kär­keen ry­mis­ti ra­dio­alan kon­ka­rei­ta ja ka­na­van tun­net­tu­ja hah­mo­ja. Ää­nes­tys oli käyn­nis­sä muu­ta­man vii­kon ja noin 700 kuun­te­li­jaa osal­lis­tui ää­nes­tyk­seen. Voit­ta­ji­na ovat By Uu­ge K, Nor­pan maail­ma ja Tu­ke­vas­ti il­mas­sa -oh­jel­ma. Jou­lu­aat­to on siis omis­tet­tu ra­dion fi­lo­so­feil­le Tuo­mas Ne­van­lin­nal­le ja Juk­ka Re­lan­de­ril­le, jou­lu­päi­vä­nä viih­dy­tään Nor­pan maail­mas­sa ja ta­pa­nin­päi­vää tah­dit­taa Uu­ge Ko­jo­la.

Uu­si jak­so ky­sees­sä ole­vas­ta oh­jel­mas­ta kuul­laan "hei­dän päi­vä­nään" klo 12. Muu­ten vuo­ro­kau­si täy­te­tään oh­jel­man toi­ve­uu­sin­noil­la ja jou­luoh­jel­mil­la.

24. jou­lu­kuu­ta on Tu­ke­vas­ti il­mas­sa -päi­vä.

25. jou­lu­kuu­ta su­kel­le­taan ta­kai­sin Nor­pan maail­maan.

26. jou­lu­kuu­ta tah­dit­taa Uu­ge K.

Kuun­te­le siis myös jou­lu­py­hi­nä Ra­dio Hel­sin­kiä!