ÄÄNETYS ON PÄÄTTYNYT: Radio Helsinki toteuttaa tänä jouluna kuuntelijoiden toiveita

Ra­dio Hel­sin­gin kuun­te­li­joil­la on mah­dol­li­suus vai­kut­taa sii­hen mi­kä oh­jel­ma pa­laa taa­juu­del­le yh­dek­si päi­väk­si jou­lu­na. Ää­nes­tä kai­vat­tua oh­jel­maa ja vai­ku­ta sii­hen mil­tä jou­lu­py­hät kuu­los­ta­vat!

On­ko ikä­vä Uu­ge K:ta? Ei­kö taa­juu­del­la ole ol­lut tar­peek­si anar­kis­mia tai fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua? Vai kai­paat­ko jo­tain muu­ta? Vai­ku­ta ää­nel­lä­si!

Kol­me ää­nes­tyk­ses­sä eni­ten ää­niä saa­nut­ta oh­jel­maa pa­laa­vat taa­juu­del­le vuo­ro­kau­dek­si. Oh­jel­man te­ki­jät te­ke­vät yh­den uu­den jak­son ja li­säk­si lop­pu­vuo­ro­kau­si kuul­laan ky­sei­sen oh­jel­man uu­sin­to­ja.

Ää­nes­tä it­sel­le­si pa­ras mah­dol­li­nen jou­lui­nen au­dioäh­ky!

Ai­kaa ää­nes­tää on 4. jou­lu­kuu­ta as­ti.

Il­moi­tam­me jou­lu­kuun alus­sa mit­kä oh­jel­mat pa­laa­vat ää­nes­tyk­sen poh­jal­ta taa­juu­del­le.

Käy ää­nes­tä­mäs­sä täs­tä!