Maria Veitola Radio Helsingin sisältöjohtajaksi

Ma­ria Vei­to­la pa­laa Ra­dio Hel­sin­kiin ja aloit­taa vä­lit­tö­mäs­ti uu­des­sa toi­mes­saan si­säl­tö­joh­ta­ja­na.

Aiem­min Vei­to­la toi­mi Ra­dio Hel­sin­gin pää­toi­mit­ta­ja­na ku­lu­van vuo­den huh­ti­kuu­hun saak­ka. Ra­dio Hel­sin­gin lii­ke­toi­min­nan os­ta­nut Li­ve­la­bo­ra­to­rio Oy lan­see­raa ka­na­van uu­den tu­le­mi­sen al­ku­vuo­des­ta 2017, jol­loin ra­dion toi­mi­ti­lat siir­ty­vät osoit­tee­seen Yr­jön­ka­tu 3. Sa­mas­sa ra­ken­nuk­ses­sa toi­mi­vat Li­ve­la­bo­ra­to­rio Oy, sen omis­ta­ja Muu­sik­ko­jen liit­to ja G Li­ve­lab -k­lu­bi.

"O­len erit­täin in­nois­sa­ni sii­tä, et­tä pää­sen jat­ka­maan työ­tä­ni rak­kaas­sa Ra­dio Hel­sin­gis­sä", Vei­to­la sa­noo. "On to­del­la iha­naa pääs­tä hom­miin nyt, kun ra­ken­teet ovat kun­nos­sa ja ra­diol­la on omis­ta­ja jo­ka on si­tou­tu­nut toi­min­taan ja sen ke­hit­tä­mi­seen."

Ra­dio Hel­sin­gin uu­sis­ta si­säl­löis­tä tie­do­te­taan myö­hem­min. Ku­ten aiem­min lo­ka­kuus­sa jul­kis­tet­tiin, G Li­ve­la­bin toi­min­taa pyö­rit­tä­vä Li­ve­la­bo­ra­to­rio Oy on teh­nyt so­pi­muk­sen Ra­dio Hel­sin­gin lii­ke­toi­min­nan os­ta­mi­ses­ta Kau­pun­ki­ta­ri­nat Oy:l­tä. Elo­kuus­sa toi­min­tan­sa aloit­ta­nut G Li­ve­lab on uu­si, mu­sii­kin eh­doil­la ra­ken­net­tu klu­bi­ti­la, jos­sa on 180 asia­kas­paik­kaa. G Li­ve­la­bia hal­lin­noi han­ket­ta var­ten pe­rus­tet­tu Li­ve­la­bo­ra­to­rio Oy, jon­ka toi­mi­tus­joh­ta­ja on Tan­ja Doug­lass ja omis­ta­ja Muu­sik­ko­jen liit­to. Li­ve­la­bo­ra­to­rio Oy:n hal­li­tuk­seen kuu­luu jouk­ko ko­ti­mai­sen mu­siik­ki­ken­tän vai­kut­ta­jia. Hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­vat Ah­ti Vänt­ti­nen (pj), Mar­kus Nor­denst­reng, Juk­ka Per­ko, Mai­ja Vilk­ku­maa, Min­na Pen­so­la, Mat­ti Lap­pa­lai­nen, Ma­ri Kärk­käi­nen ja Mat­ti Ni­ves.

G Li­ve­lab-ko­ti­si­vu

G Li­ve­lab Fa­ce­boo­kis­sa

G Li­ve­lab Ins­tag­ra­mis­sa