Radio Helsinki juhlistaa syntymäpäiviään konsertilla!

Ra­kas pai­kal­lis­ra­diom­me täyt­tää 15 vuot­ta ja si­tä on syy­tä juh­lia! Mal­ja tei­ni-ikäi­sen kun­niak­si ko­ho­te­taan tiis­tai­na 17. tou­ko­kuu­ta Ta­vas­tial­la ja ha­luam­me­kin kut­sua kaik­ki ys­tä­väm­me mu­kaan juh­liin. Lu­vas­sa ti­mant­ti­nen ar­tis­ti­kat­taus, Ra­dio Hel­sin­ki -tun­nel­maa se­kä pa­ras­ta seu­raa mi­tä tou­ko­kui­se­na tiis­tai­na voi­si toi­voa.

Synt­tä­reil­lä la­val­la näh­dään en­sim­mäis­tä ker­taa Suo­mes­sa esiin­ty­vä Cher­rie, jon­ka hit­ti Ta­ban­ja oli Ra­dio Hel­sin­gin syk­syn 2015 soi­te­tuin kap­pa­le. Cher­rien li­säk­si juh­lis­sa esiin­tyy hil­jat­tain yh­teis­al­bu­min jul­kais­seet Ru­ger Hauer ja Re­gi­na , Suo­men lis­ta­yk­kö­nen Ato­mi­rot­ta , Tuo­mo ja Mar­kus -ko­koon­pa­no se­kä Ra­dio Hel­sin­gin luot­to­mies Pa­le­fa­ce . Li­sä­tie­toa oh­jel­mas­ta jul­kais­taan ke­vään ai­ka­na.

Li­säk­si lu­vas­sa All Stars -täh­tien tui­ket­ta eli tun­nel­maa nos­tat­ta­mas­sa Ra­dio Hel­sin­gin aal­loil­ta tu­tut DJ:t.

Pa­ras lah­ja, jon­ka voit an­taa Ra­dio Hel­sin­gil­le on läs­näo­lo­si. Eli saa­vut­han pai­kal­le ja juh­li­taan virs­tan­pyl­väs­tä ys­tä­vien seu­ras­sa.

Os­ta lip­pu­si par­hail­le synt­tä­reil­le ajois­sa. Lip­pu­ja ta­pah­tu­maan saa Ti­ke­tis­tä.

Elä­köön Ra­dio Hel­sin­ki!