Radio Helsinki on Suomen kuunnelluin paikallisradio!

Ra­dio Hel­sin­ki nos­ti kuun­te­li­ja­mää­rän­sä en­nä­tys­lu­ke­miin, Finn­pa­ne­lin tuo­reim­man kan­sal­li­sen ra­dio­tut­ki­muk­sen (KRT) mu­kaan Ra­dio Hel­sin­gil­lä on vii­kos­sa kuun­te­li­joi­ta enem­män kuin mil­lään muul­la pai­kal­lis­ra­diol­la Suo­mes­sa.

Ra­dio Hel­sin­ki nos­ti kuun­te­li­ja­mää­rän­sä en­nä­tys­lu­ke­miin, Finn­pa­ne­lin tuo­reim­man kan­sal­li­sen ra­dio­tut­ki­muk­sen (KRT) mu­kaan Ra­dio Hel­sin­gil­lä on vii­kos­sa kuun­te­li­joi­ta enem­män kuin mil­lään muul­la pai­kal­lis­ra­diol­la Suo­mes­sa. Ra­dio Hel­sin­kiä kuun­te­lee sen FM-kuu­luu­vuu­sa­lueel­la Hel­sin­gin seu­dul­la ja ne­tis­sä yh­teen­sä 112 000 ih­mis­tä vii­kos­sa. KRT:n tut­ki­muk­sen ai­ka­vä­li on jou­lu­kuu 2014 – tou­ko­kuu 2015.

Ra­dio Hel­sin­ki on nyt kuun­nel­lum­pi kuin kos­kaan 15-vuo­ti­sen his­to­rian­sa ai­ka­na. Sa­mal­la se tais­te­lee kui­ten­kin ole­mas­sa­olos­taan ja käyn­nis­ti ke­sä­kuun alus­sa jouk­ko­ra­hoi­tus­kam­pan­jan.

Eni­ten kuu­li­joi­ta on ikä­ryh­mäs­sä 25-34 ja seu­raa­vak­si eni­ten ikä­ryh­mäs­sä 35-44. Ra­dio Hel­sin­kiä kuun­nel­laan ta­sai­ses­ti myös ikä­ryh­mis­sä 15-24, 45-54, 55-64 ja yli 65-vuo­tiais­sa. Nai­sia ja mie­hiä on kuun­te­li­jois­sa lä­hes yh­tä pal­jon, mie­hiä hie­man enem­män.

Ra­dio Hel­sin­ki aloit­ti ke­sä­kuun alus­sa jouk­ko­ra­hoi­tus­kam­pan­jan, jol­la ta­voi­tel­laan 150 000 – 250 000 eu­ron ra­hoi­tus­ta jul­ki­sel­la osa­kean­nil­la. Lu­kui­sat jul­ki­suu­den hen­ki­löt ku­ten Kris­ta Ko­so­nen, Re­mu Aal­to­nen, Tom­mi Kor­pe­la, An­na Puu, Vil­le Nii­nis­tö, Paa­vo Ar­hin­mä­ki, The Hai­ry Bi­kers –ko­kit ja Jörn Don­ner ovat läh­te­neet tu­ke­maan jouk­ko­ra­hoi­tus­kam­pan­jaa. Jouk­ko­ra­hoi­tus­yh­tiö In­ves­do­rin kaut­ta to­teu­tat­ta­vas­ta osa­ke­an­nis­ta voi lu­kea li­sää osoit­tees­ta www.radiohelsinki.fi/omista.

Jouk­ko­ra­hoi­tus­kam­pan­jan on­nis­tu­mi­nen on Ra­dio Hel­sin­gin toi­min­nan jat­ku­mi­sen eli­neh­to. Ra­dio Hel­sin­gin tu­los oli vuon­na 2014 ras­kaas­ti tap­piol­li­nen, mut­ta vuo­si 2015 näyt­tää jo pal­jon va­loi­sam­mal­ta. Kau­pal­li­sel­le ra­dio­ka­na­val­le elin­tär­keä mai­nos­myyn­ti on vih­doin saa­tu en­nä­tys­lu­ke­miin ja va­paa­eh­toi­nen Ys­tä­vä­klu­bi on se­kin tuot­ta­nut jo yli 100 000 eu­roa. Nyt jär­jes­tet­tä­väl­lä osa­ke­an­nil­la saa­vu­te­tut va­rat tul­laan käyt­tä­mään Ra­dio Hel­sin­gin ta­lou­den kun­toon saa­mi­seen, toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen ja uu­den lä­he­tys­au­ton hank­ki­mi­seen.

Ra­dio Hel­sin­ki kut­suu myös kaik­ki ha­luk­kaat tu­tus­tu­maan toi­min­taan­sa toi­mi­ti­loi­hin­sa Hel­sin­gin Teu­ras­ta­mol­le tors­tai­na 25­.6­. klo 14-16, jol­loin myös Ra­dio Hel­sin­gin hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja ja omis­ta­ja To­mi Ruo­ti­mo ja jouk­ko­ra­hoi­tus­yh­tiö In­ves­do­rin ih­mi­siä on pai­kal­la vas­taa­mas­sa ky­sy­myk­siin.

Ra­dio Hel­sin­ki kuu­luu pää­kau­pun­ki­seu­dul­la taa­juu­del­la 98,5 MHz ja pää­kau­pun­ki­seu­dun poh­jois- ja itä­osis­sa taa­juus­lu­ke­ma on 94,4 MHz. Eli­san ja DNA:n kaa­pe­li­ver­kos­sa taa­juus on 104 MHz. In­ter­ne­tis­sä Ra­dio Hel­sin­kiä voi kuun­nel­la osoit­tees­sa www.radiohelsinki.fi

“Ra­dio Hel­sin­ki on hy­vä asia, tue si­tä” – Jörn Don­ner

“Ra­dio Hel­sin­ki on juu­ri sel­lais­ta kau­pun­ki­kult­tuu­ria, mi­tä me tar­vit­sem­me; vil­li ja va­paa, per­soo­nal­li­nen ja sy­dä­mel­lä teh­ty” - Kris­ta Ko­so­nen

“Mi­nul­la ei ole elä­mäs­sä ihan hir­veäs­ti ru­tii­ne­ja, mut­ta yk­si asia mis­tä pi­dän kiin­ni on se, et­tä syön aa­miai­sen ihan kai­kes­sa rau­has­sa ja kuun­te­len Ra­dio Hel­sin­kiä” – An­na Puu

"Ra­dio Hel­sin­ki on mi­nul­le tär­keä ja ra­kas” – Tom­mi Kor­pe­la

“Ra­kas­tan Hel­sin­kiä ja Ra­dio Hel­sin­kiä ja pää­tin ryh­tyä Ra­dio Hel­sin­gin omis­ta­jak­si” – Mik­ko Kuus­to­nen