Radio Helsingin Ystäväklubi palkittiin RadioGaalassa!

Ra­dio Hel­sin­ki pok­ka­si ei­len his­to­rian­sa en­sim­mäi­sen Ra­dio­Gaa­la-pal­kin­ton­sa. Ys­tä­vä­klu­bi pal­kit­tiin Vuo­den ra­diop­ro­moo­tio­na.

Ra­dio­me­dia pal­kit­si par­haim­mis­toa ei­len Hel­sin­gin Rau­ta­tien­to­ril­la. Ra­dio Hel­sin­gin Ys­tä­vä­klu­bi pal­kit­tiin vuo­den par­haa­na ra­diop­ro­moo­tio­na, Ra­dio Hel­sin­ki oli eh­dol­la yh­teen­sä vii­des­sä ka­te­go­rias­sa. Jee!

Ys­tä­vä­klu­bi on Ra­dio Hel­sin­gin ole­mas­sa­olol­le elin­tär­keä klu­bi ja sen jä­se­ne­nä saat hie­no­ja etu­ja. Ys­tä­väk­lu­bi­lai­sil­le jär­jes­te­tään elo­ku­vien en­nak­ko­näy­tök­siä, teat­te­ri­esi­tyk­siä ja kaik­kea muu­ta ki­vaa. Jat­ku­va­na Ys­tä­väk­lu­bi-etu­na saat tä­nä vuon­na 40% kir­ja-alen­nuk­sen Ota­van ja Li­ken kir­ja­kau­pas­ta Uu­den­maan­ka­dul­ta se­kä WSOY:n, Tam­men ja John­ny Kni­gan kir­ja­kau­pas­ta Kor­kea­vuo­ren­ka­dul­ta.

Mik­si kuun­nel­la ra­dio­ta il­mai­sek­si, kun sii­tä voi mak­saa?

Ys­tä­vä­klu­bi on simp­pe­li: mak­sa 3 €, 5 €, tai 9,85 € kuu­kau­des­sa (teks­ti­vies­til­lä ta­san 10 €) niin saat lu­kea si­vuil­tam­me vain Ys­tä­väk­lu­bi­lai­sil­le tar­koi­tet­tu­ja si­säl­tö­jä ker­ran vii­kos­sa, jo­ka toi­nen tai jo­ka kol­mas viik­ko riip­puen mak­su­luo­kas­ta.

Lue li­sää Ys­tä­vä­klu­bis­ta ja tue Ra­dio Hel­sin­kiä liit­ty­mäl­lä Ys­tä­väk­lu­biin.

Kat­so ket­kä muut voit­ti­vat ei­len Ra­dio­Gaa­las­sa.