Eikö Ystäväklubiartikkeli avaudu? Haluatko nostaa jäsenmaksuasi?

Ra­dio Hel­sin­gin Ys­tä­vä­klu­bin si­säl­löt on ra­joi­tet­tu klu­bin jä­se­nil­le. Lu­keak­se­si nii­tä si­nun täy­tyy luo­da si­vus­tol­le oma käyt­tä­jä­pro­fii­li ja log­gau­tua si­sään. Täs­sä vas­tauk­sia ylei­sim­piin ky­sy­myk­siin liit­tyen ys­tä­väk­lu­biin.

Q: Mik­si en pää­se kir­jau­tu­maan vaik­ka olen ys­tä­vä­klu­bin jä­sen?

A: Vaik­ka oli­si ys­tä­vä­klu­bin jä­sen, täy­tyy uu­del­le si­vus­tol­le re­kis­te­röi­tyä. Jot­ta ys­tä­vä­klu­bin jä­sen­nu­me­ro osa­taan au­to­maat­ti­ses­ti liit­tää pro­fii­liin, tu­lee re­kis­te­röi­ty­mi­nen teh­dä sa­mal­la säh­kö­pos­ti­osoit­teel­la kuin ys­tä­vä­klu­biin liit­ty­mi­nen.

Q: Me­nin re­kis­te­röi­ty­mään si­vus­tol­le eri säh­kö­pos­ti­osoit­teel­la kuin ys­tä­väk­lu­biin, mi­tä teen?

A: Tä­mä ei hait­taa, kos­ka re­kis­te­röi­ty­mi­nen on­nis­tuu mil­lä ta­han­sa säh­kö­pos­ti­osoit­teel­la ja ys­tä­vä­klu­bin jä­sen­nu­me­ron pys­tyy jäl­ki­kä­teen it­se liit­tä­mään pro­fii­liin­sa si­vul­la ra­dio­hel­sin­ki.fi/p­ro­fii­li

Q: Mis­tä löy­dän jä­sen­nu­me­ro­ni?

A: Ys­tä­vä­klu­bin jä­sen­nu­me­ron löy­dät so­pi­muk­ses­ta, jo­ka on Ys­tä­vä­klu­bin re­kis­te­röi­ty­mis­vah­vis­tus­säh­kö­pos­ti­vies­tin liit­tee­nä

Q: Luot­to­kort­ti­ni van­hen­tuu­/vaih­tuu. Mi­ten päi­vi­tän uu­den kort­ti­nu­me­ron ys­tä­väk­lu­biin?

A: Va­li­tet­ta­vas­ti jä­sen­si­vuil­la ei voi päi­vit­tää kort­ti­nu­me­roi­ta, vaan täs­sä ta­pauk­ses­sa pi­tää liit­tyä uu­des­taan jä­se­nek­si. Kort­ti­mak­sun hy­väk­sy­mi­nen vaa­tii ns. vah­van tun­nis­tau­tu­mi­sen, jo­ka pi­tää teh­dä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti.

Saat Ys­tä­vä­klu­bin yl­lä­pi­dol­ta e-mai­lia, kun van­ha kort­ti ei enää toi­mi ja jä­se­nyys kat­keaa. Lii­ty uu­del­la kor­til­la sen jäl­keen uu­del­leen jä­se­nek­si.

Saat sa­mal­la uu­den jä­sen­nu­me­ron, jo­ka kan­nat­taa päi­vit­tää verk­ko­si­vuil­le omaan pro­fii­liin, jot­ta pää­set lu­ke­maan jä­sen­si­säl­tö­jä ja käyt­tä­mään etu­ja. Jos asias­sa on on­gel­mia tai kor­tin vaih­don ta­kia et saa etu­ja vä­li­ai­kai­ses­ti nä­ky­mään, voit ol­la yh­tey­des­sä tuot­ta­ja Nik­las Aal­tioon: nik­las.aal­tio (at) ra­dio­hel­sin­ki.fi.

Q: Ha­luan nos­taa jä­sen­mak­su­ni mää­rää. Mi­ten upg­rei­daan jä­se­nyy­te­ni?

A: Va­li­tet­ta­vas­ti jä­sen­si­vuil­la ei voi päi­vit­tää mak­su­tie­to­ja, vaan van­ha jä­se­nyys pi­tää ir­ti­sa­noa ja aloit­taa uu­si. Mei­laa nik­las.aal­tio (at) ra­dio­hel­sin­ki.fi ir­ti­sa­noak­se­si van­han jä­se­nyy­den ja aloi­ta uu­si jä­se­nyys teks­ti­vies­til­lä tai luot­to­kor­til­la osoit­tees­sa www.radiohelsinki.fi/ystavaklubi.

Q: Mis­tä voin tar­kas­tel­la men­nei­tä etu­ja ja ys­tä­väk­lu­biar­tik­ke­lei­ta?

A: Kaik­ki edut löy­ty­vät klik­kaa­mal­la si­vus­ton oi­keas­sa ylä­reu­nas­sa nä­ky­vää sy­dän-iko­nia.

Q: Miks­ei lu­nas­ta­ma­ni etu­ku­pon­ki ei näy pu­he­li­mes­sa­ni?

A: iP­ho­nes­sa on il­men­nyt on­gel­mia etu­ku­pon­kien nä­ky­mi­sen suh­teen. iP­ho­ne 6:n Sa­fa­ri-se­lain ai­na ei jos­tain syys­tä näy­tä Ys­tä­vä­klu­bin etu­ku­pon­ke­ja. Saat edun nä­ky­viin esim. la­taa­mal­la pu­he­li­mee­si toi­sen se­lai­men, ku­ten Chro­men. Sil­loin edun pi­täi­si nä­kyä.